Andrzej Piesiak

1981_0066f Piesiak Wałesa ZR
1981_0066f Andrzej Piesiak i Lech Wałęsa ZR „S” Jelenia Góra

 

1981_0062f-l-walesa-wiec-jel-gora
1981_0062f-l-walesa-wiec-jel-gora

 

 

 

 

 

1981_0090f-poswiecenie-sztandaru-zntk-luban-x-81
1981_0090f-poswiecenie-sztandaru-zntk-luban-x-81
1980_0081f I KZD delegaci
1981_0081f I KZD „S”  Marian Kwieciński, Roman Niegosz, Danuta Rogińska, Kazimierz Majewski, Andrzej Piesiak, Jerzy Modrzejewski, Stanisław Kostka
FAMPA wiec 08 grudnia 81
1981_202f Andrzej Piesiak FAMPA wiec 08 grudnia 81

 

1982_0051f kwidzyn internowanie
1982_0051f Mirosław Haczkur i Andrzej Piesiak Kwidzyn internowanie

 

 

 

 

 

 1986_0060f-lwowek-rekolekcje-paz-86

1986_0060f Lwówek  od lewej: Krzysztof Turkowski, Jan Waszkiewicz, Marek Muszyński, Władysław Frasyniuk, Andrzej Piesiak, Lothar Herbst

1989_0043f wybory 1989

1989_0043f manifestacja Jelenia Góra Tadeusz Lewandowski, Roman Niegosz, Yves Montand, Jerzy Regulski, Danuta Regulska, Iwo Byczewski, Anna Nehrebecka, Zuzanna Piesiak, Andrzej Piesiak, Jerzy Lachowicz

moje archiwum

Andrzej Marian Piesiak ur. 11 II 1954 w Zielonej Górze.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1980).
1980-1985 zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Jeleniej Górze.
Od IX 1980 w „Solidarności”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej „S” w WUT,
17 IX 1980 współzałożyciel i do V 1981 wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Woj. Jeleniogórskiego.
20 IX 1980 sygnatariusz (wraz z Wojciechem Aleksiewiczem, Waldemarem Borkiem, Lechem Kaszubskim, Romanem Niegoszem i Chrystoforoszem Tulaszem) porozumienia z władzami Jeleniej Góry i województwa w sprawie działania MKZ.
20 I-10 II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana (odpowiedzialny za organizację i aprowizację), członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i negocjator z komisjami rządowymi.
V-VI 1981 delegat na I Walny Zjazd Delegatów „S” Woj. Jeleniogórskiego, V-XII 1981 przew. Zarządu Regionalnego, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, członek Komisji Krajowej NSZZ „S”.
W 1981 autor tekstów w „Solidarności Jeleniogórskiej” i jeleniogórskim „Odrodzeniu”; działacz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Jeleniej Górze;
w III 1981 członek MKS Jelenia Góra w czasie tzw. kryzysu bydgoskiego.
13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku do 6 I 1982, Kamiennej Górze do 24 III 1982, Głogowie do 22 VI 1982, Gębarzewie do 30 VII 1982 i Kwidzynie, zwolniony 8 XII 1982.
Autor pisemnej relacji o pobiciu Internowanych w dniu 14 sierpnia 1982 roku w obozie w Kwidzynie.
III/IV-X 1983 współorganizator (wraz z Romanem Niegoszem, Ryszardem Matusiakiem, Krzysztofem Kubasiakiem) podziemnego Tymczasowego ZR „S”;
XI 1983-IX 1986 współorganizator i przew. Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jelenia Góra (wraz ze Zdzisławem Antonim Bykowskim, Tadeuszem Stefanem Lewandowskim, Ryszardem Matusiakiem, Jerzym Nalichowskim, Romanem Niegoszem, Zygmuntem Wachowskim, Edwardem Woskowiczem i Edwardem Wryszczem);
X 1986-II 1989 członek (z Z.A. Bykowskim, J. Nalichowskim i R. Niegoszem) Tymczasowej Rady „S” Regionu Jelenia Góra;
1983-1989 członek jawnej (z Z.A. Bykowskim, T.S. Lewandowskim, J. Nalichowskim, Z. Wachowskim, E. Woskowiczem i E. Wryszczem) Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jeleniej Górze, współorganizator mszy św. za Ojczyznę w kościołach pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. św. Erazma i Pankracego i wykładów jeleniogórskiej Wszechnicy przy DLP;
1983-1987 członek i menedżer Niezależnego Teatru Scena „Czterdzieści i Cztery” w Jeleniej Górze.
W I 1985 z powodu nacisku SB zwolniony z pracy z uzasadnieniem „ utracił rekojmię należytego wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku”, przegrał proces w Sądzie Pracy we Wrocławiu o przywrócenie do pracy w WUT, niepowodzeniem zakończyło się otwarcie zakładu stolarskiego (decyzję o rejestracji anulował Urząd Woj. w Jeleniej Górze), do 1986 bez zatrudnienia.
Sygnatariusz Listu 41 członków KK „S” skierowanego do Adama Zielińskiego przew. Państwowej Komisji Wyborczej z 28 V 1984 zawierającego oświadczenie o zamiarze nieuczestniczenia w wyborach do rad narodowych 17 VI 1984;
w XI 1984 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Jeleniogórskim grzywną 20 tys. zł za udział w nielegalnym zgromadzeniu 31 VIII 1984;
w XII 1984 sygnatariusz Oświadczenia podpisanego przez 16 działaczy (m.in. Jacka Jakubca, R. Matusiaka, Mariana Kuskowskiego, Mariana Kwiecińskiego, T.S. Lewandowskiego, J. Nalichowskiego, R. Niegosza, Antoniego Nosewicza, Z. Wachowskiego, Elżbietę Zawadzką) „S” woj. jeleniogórskiego złożonego do Prokuratura Wojewódzkiego w Jeleniej Górze w sprawie łamania praworządności i nadużycia władzy przez funkcjonariuszy SB.
Wiosną 1985 sygnatariusz Oświadczenia podpisanego przez 59 działaczy opozycji dolnośląskiej (z Jeleniej Góry podpisy złożyli R. Niegosz i Ch. Tulasz), w którym wyrażono poparcie dla stanowiska Episkopatu Polski w sprawie obrony kapłanów oraz m. in. protest przeciwko aresztowaniom działaczy opozycji i likwidacji resztek samorządności społecznej.
30 X 1986 wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Jelenia Góra ukarany grzywną 20 tys. zł za udział w V 1986 w Pielgrzymce Ludzi Pracy do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie. Ze względu na działalność polityczną był wielokrotnie zatrzymywany przez SB.
1986-1988 pośrednik handlowy w wałbrzyskim oddziale Powszechnej Agencji Handlowej, od roku 1989, współzałożyciel i pracownik prywatnej spółki firmy „ELTEL” Sp z o.o., działającej na rynku telekomunikacyjnym.,
II-XII 1989 przew. TZR; 1989-1991 senator z listy KO „S”, sekretarz Senatu i członek Komisji Gospodarki Narodowej, 1991-1993 senator, przew. KGN.